• 1

Na podlagi 42. člena statuta Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci je občni zbor na svoji seji, dne 25. 4. 2018 sprejel naslednji PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI IN DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA.

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik velja za vsakogar, ki je v času izvršitve disciplinskega prekrška član kluba. Naknadni izstop iz kluba ni ovira za dokončanje disciplinskega postopka.

 

2. člen

Član kluba odgovarja za disciplinski prekršek, če je bil storjen namenoma ali iz hujše ali lažje malomarnosti, ne pa če je prekršek storil v primeru neprekoračenega silobrana ali skrajne sile.

 

3. člen

Ta pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja, pri katerih pride do kršitve statuta. Ta pravilnik se uporablja tudi, kadar zaradi nediscipline klub utrpi nepremoženjsko ali materialno škodo. Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane kluba (v nadaljevanju: člani), ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve, funkcije, pooblastila in odgovornosti posameznih članov v klubu.

 

II. DISCIPLINSKI ORGANI

4. člen

Disciplinska organa sta na prvi stopnji častno razsodišče in na drugi stopnji Občni zbor kluba.

 

5. člen

Najkasneje v sedmih (7) dneh po prejemu zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, Upravni odbor kluba o tem obvesti častno razsodišče. Član častnega razsodišča ne more biti član kluba, ki je osumljen disciplinske kršitve. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno Občnemu zboru.

 

6. člen

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe. Za veljavno odločanje morajo biti prisotni vsi trije člani, sklepe pa se sprejema z vsaj dvema glasovoma za.

 


7. člen

Zoper sklep razsodišča se lahko član, ki mu je bil izrečen ukrep, in predlagatelj ukrepa pritožita Občnemu zboru v roku osmih (8) dni od sprejetja sklepa. Občni zbor je drugostopenjski organ in njegova odločitev je dokončna.

 

 

III. DISCIPLINSKI UKREPI

8. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče častno razsodišče so:
- opomin,
- javni opomin,
- predlog izključitve za dobo 6, 12 ali 24 mesecev,
- predlog trajne izključitve.

O izključitvi na predlog častnega razsodišča odloča Občni zbor.

 

IV. DISCIPLINSKI PREKRŠKI

9. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče:
- kršitve določb statuta in pravilnika kluba,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
- neizvrševanje sklepov organov kluba,
- kršitev pisnih dogovorov med članom in klubom,
- dejanja, ki povzročajo materialno škodo klubu,
- povzročanje razprtij ali nestrpnosti v klubu,
- neupravičena odtujitev društvene lastnine v času izposoje,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba ali dejavnosti, s katero se ukvarja.

 

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

10. člen

Častno razsodišče se sestane in odloča o začetku postopka na osnovi pisne zahteve člana ali organa kluba.

Pisna zahteva za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:
1. Osebne podatke vlagatelja (ime, priimek in naslov),
2. Osebne podatke domnevnega kršitelja (ime, priimek),
3. Datum, kraj, narava in posledice domnevno storjenega disciplinskega prekrška,
4. Navedba morebitnih dokazov in njihova predložitev, če je to možno,
5. Navedba morebitnih posledic disciplinskega prekrška, če so le-te nastale.

Anonimne zahteve se ne obravnavajo. Pisne zahteve članov morajo biti poslane s priporočeno pošto na sedež kluba. Častno razsodišče se sestane najkasneje štirinajst (14) dni po prejetju pisne zahteve o disciplinskem postopku.

 

11. člen

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek na osnovi tega pravilnika in drugih predpisov kluba ter v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije. Častno razsodišče mora pri ugotavljanju materialne resnice in izreku pravilnega disciplinskega ukrepa preučiti predložene dokaze in upoštevati vse znane okoliščine, ki bi lahko vplivale na izrek ukrepa.

 

12. člen

Častno razsodišče mora o uvedbi disciplinskega postopka pisno obvestiti člana, proti kateremu vodi disciplinski postopek, ki lahko poda pisno izjavo o dogodku. Če član v roku sedmih (7) dni od prejema obvestila ne poda pisne izjave, se postopek nadaljuje brez njega.

 

13. člen

O disciplinski obravnavi se vodi zapisnik.

 

14. člen

Na podlagi zbranih dokazov častno razsodišče izda odločbo v obliki sklepa, s katero lahko člana oprosti ali pa izreče disciplinski ukrep iz 8. člena tega pravilnika. Pri odločanju o vrsti ukrepa častno razsodišče upošteva vse oteževalne in olajševalne okoliščine, stopnjo odgovornosti ter posledice kršitve. Če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka vložena prepozno, častno razsodišče zahtevo zavrže in konča postopek.

 

15. člen

Pritožbe na sklep častnega razsodišča se pošiljajo priporočeno na naslov sedeža kluba, najkasneje sedem (7) dni po prejemu sklepa. Na podlagi pisne pritožbe Upravni odbor uvede postopek na drugi stopnji ter v ta namen skliče izredni Občni zbor najkasneje štirinajst (14) dni po prejemu pritožbe.

 

16. člen

Sklep disciplinskega organa mora vsebovati:
1. uvod, kjer je navedeno, kdo izdaja sklep, na podlagi katerih določil je sklep izdan, kdaj in kje je bil sprejet,
2. izrek sklepa, ki vsebuje kršiteljeve podatke, ugotovitve, kateri prekršek je storil in kakšen ukrep mu je bil izrečen,
3. obrazložitev sklepa,
4. pravni pouk o ugovoru oz. pritožbi,
5. datum in podpis disciplinskega organa.

Častno razsodišče disciplinske ukrepe in predloge ukrepov ter njihove obrazložitve izda v pisni obliki v dveh izvodih. En izvod prejme član (priporočeno po pošti), zoper katerega se je postopek vodil, drugi pa gre v arhiv kluba.

 

17. člen

V primeru, da član prekršek ponovi, se lahko izreče tudi strožji ukrep.

 

VI. ZASTARANJE

18. člen

Uvedba disciplinskega postopka ni možna, če je od storitve disciplinskega prekrška preteklo več kot šest (6) mesecev. Vodenje postopka ni več mogoče, če je od disciplinskega prekrška preteklo več kot eno (1) leto. Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa zastara v šestih (6) mesecih od dneva pravnomočnosti sklepa, s katerim je bil ukrep izrečen.

 

VII. KONČNI DOLOČBI

19. člen

Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme Občni zbor kluba. Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen Upravni odbor kluba.

Prijavnica

Vabimo vas, da prek spodnjega obrazca prijavite vašega otroka v programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.

Prijavnica

Vadnina

Vadnina za plavalno sezono 2021/22, ki je že bila določena s sklepom upravnega odbora Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci, ostaja nespremenjena! Višina vadnine je določena glede na program v katerega je plavalec vključen.

Vadnina

Sponzorji

Delo in programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci podpirajo naslednji sponzorji.

Sponzorji

Plavalni klub Zdravilišče Radenci

‌‌ Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota

‌‌ Kontakt: Helena Dolšak

‌‌ ⁠ ⁠+386⁠ ⁠40⁠ ⁠308 ⁠⁠961⁠⁠

‌‌ pkzdravilisceradenci@gmail.com

‌‌ Po-Pe: 10.00 - 18.00 GMT+1

 

O nas

V Plavalnem klubu Zdravilišče Radenci združujemo prijatelje plavanja, vodnih športov in aktivnega preživljanja prostega časa. V klubu izvajamo plavalno šolo, plavalne tečaje in ostale aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane z vodo.

TRR: SI56101000057755056
DAVČNA: SI85626899
MATIČNA:   ⁠1390155⁠